CrossCamp & Bootcamp in Zeeland e.o.

Buitensport voor iedereen van ieder niveau!

Disclaimer & Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy CrossCamp Zeeland


De algemene voorwaarden van CrossCamp Zeeland
1. Deelname aan de CrossCamp Zeeland trainingen, de Low CrossCamp, de Medium CrossCamp, de Power CrossCamp/Specials en de overige trainingen en/of evenementen geschieden geheel op eigen risico.
2. CrossCamp Zeeland is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
3. De trainingen van CrossCamp Zeeland zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan één van de door CrossCamp Zeeland aangeboden trainingen.
4. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en/of een fysiotherapeut.
5. Aan de trainingsadviezen die één van onze trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.
6. CrossCamp Zeeland heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van CrossCamp Zeeland, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.
7. CrossCamp Zeeland is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door CrossCamp Zeeland georganiseerde trainingen.
8. Indien naar de beoordeling van CrossCamp Zeeland de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is CrossCamp Zeeland gerechtigd de training te annuleren. CrossCamp Zeeland is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.
9. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door CrossCamp Zeeland bewaard zullen worden. CrossCamp Zeeland verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
10. De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van CrossCamp Zeeland.
11. Indien er sprake is van een ernstige blessure en/of verhuizing is het mogelijk het abonnement stop te zetten dan wel te bevriezen bij CrossCamp Zeeland.
12. CrossCamp Zeeland heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.
13. Bij inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van CrossCamp Zeeland.
14. Wanneer je deelneemt aan één van onze trainingen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

15 Overmacht, vakanties, wijzigingen lesrooster en algemeen erkende feestdagen:

15.1 Ingeval van overmacht is CrossCamp Zeeland bevoegd de groepsles op te schorten, zulks door dit aan de klant mede te delen en zonder dat CrossCamp Zeeland gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.3 CrossCamp Zeeland is in de kerstperiode, de carnavalsperiode en de zomerperiode 1 week gesloten. Deze exacte vakantie van CrossCamp Zeeland en de daarmee te vervallen lessen worden binnen redelijke termijn aan de klant medegedeeld. De klant kan de vervallen lessen op een ander tijdstip inhalen.
15.4 CrossCamp Zeeland behoudt zich het recht om tussentijds het lesrooster te wijzigen. Het actuele lesrooster wordt telkens bijgehouden op de website www.crosscampzeeland.nl & Fitmanager. Tijdens vakanties en/of rustigere periodes is CrossCamp Zeeland gerechtigd een aangepast lesrooster te hanteren. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd met de klanten via de website en tijdens de groepslessen en/of activiteiten.
15.5 Op algemeen erkende feestdagen gaat de groepsles niet door.
15.6 De omstandigheden zoals in dit artikel opgesomd zijn geen reden voor de klant om de betaling op te schorten, dan wel achterwege te laten.

16. Alle maandelijks opzegbare abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 maand. D.w.z. dat je bij opzegging dit altijd (via crosscampteam@gmail.com) voor de 1e van de nieuwe maand moet doen en het abonnement stopt dan de 1e van de daarop volgende maand. 


Privacy Policy van CrossCamp Zeeland
1. CrossCamp Zeeland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
2. CrossCamp Zeeland en onze partner Fitmanager zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
3. CrossCamp Zeeland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
a. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
b. Om het winkelen bij CrossCamp Zeeland en daarbij onze partner Fitmanager zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
c. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
d. Als u via Fitmanager bij CrossCamp Zeeland een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een veilige en beschermde online cloud omgeving. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens opgeslagen worden, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
e. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
g. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
4. CrossCamp Zeeland en daarbij Fitmanager zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
5. Bij het akkoord gaan met deze Privacy Policy geeft u aan dat CrossCamp Zeeland foto’s en video’s mag maken en deze vervolgens mag gebruiken voor promotiedoeleinden op Social Media (Facebook, Instagram, Website, Whatsapp etc.).
5. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy en/of Algemene Voorwaarden van CrossCamp Zeeland, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn via de email (crosscampteam@gmail.com) bereikbaar wanneer u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. CrossCamp Zeeland heeft het recht om verandering aan te brengen in deze Privacy Policy.
6. Indien u klachten heeft stuurt u deze graag naar crosscampteam@gmail.com. Uw klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen.


 

 


 


 


 

 


E-mailen
Bellen
Info
Instagram